Osobní údaje

Vyplněním objednávkového formuláře, vyplněním kontaktního formuláře či registrací poskytujete provozovateli e-shopu spol. Crocodille ČR, spol. s. r. o., IČO: 43001343, se sídlem Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 (dále jen jako “Správce” či “Správce osobních údajů”) možnost využívat Vaše osobní údaje. Tato stránka má za úkol Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) informovat o tom, jaké informace o Vás v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše informace využíváme, jaké jsou Vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete v souladu s nařízením GDPR uplatnit.

INFORMACE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME A JAK JE VYUŽÍVÁME

V souvislosti s nákupem zpracováváme údaje v rozsahu vyplněném v objednávkovém formuláři (především jméno, kontaktní údaje, adresu doručení a Vaše fakturační údaje). Tyto údaje potřebujeme především k zajištění plnění smlouvy, na základě které Vám Vámi zvoleným způsobem doručíme objednané potraviny. Z důvodů splnění smlouvy budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k naplnění našich povinností.

Vaše osobní údaje využíváme i z důvodů zajištění přepravy (naplnění naší části smlouvy). Tyto údaje předáváme přepravním společnostem. Z důvodů možných reklamací jak ze stran zákazníka, tak ze strany přepravce Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 5 let od vytvoření objednávky.

Vámi zadané kontaktní údaje pak budeme využívat i pro evidenční účely a pro zasílání dodatkových informací a obchodních sdělení. Je v našem oprávněném zájmu držet si databázi našich zákazníků, tak jako je v našem oprávněném zájmu mít možnost Vás oslovit s našimi dobře míněnými obchodními nabídkami. Evidenci našich zákazníků pak potřebujeme zejména z důvodů ochrany našich práv či pro případ vzniku soudního sporu. Z marketingových a evidenčních důvodů budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let od Vaší poslední objednávky. Ale nebojte se, nebudeme Vás zasíláním obchodních sdělení obtěžovat, ostatně v každém takovém zaslaném sdělení se dozvíte nejen, že se jedná o obchodní sdělení, ale každé bude obsahovat i odkaz, po jehož prokliknutí Vám již obchodní sdělení zasílat nebudeme.

Osobní údaje, které nám poskytnete v kontaktním formuláři (jméno a e-mail) využijeme pro vyřešení Vámi zaslané zprávy. Po vyřešení Vámi zaslané zprávy tyto osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme.

V případě, že vytvoříme jakýkoliv účetní doklad obsahující Vaše osobní údaje, máme zákonnou povinnost takový účetní doklad archivovat po dobu 10 let.

Zpracováním Vašich osobních údajů můžeme pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě přepravních společností, přímých dodavatelů, osob ve skupině Crocodille a franšízantů konceptu 360pizza nebudou Vaše osobní údaje bez Vašeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám. Zároveň bychom Vás rádi ujistili, že Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EU.

JAKÁ VÁM GDPR DÁVÁ PRÁVA A JAK JICH U NÁS VYUŽÍT

PRÁVO NA ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ A PRÁVO NA JEJICH OPRAVU

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovu adresu info@360pizza.com požádat o zaslání potvrzení, zda námi jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých ve Všeobecných obchodních podmínkách, v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v dokumentu obsahujícím údaje o užívání souboru cookies, informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.

Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@360pizza.com upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. Písemnou žádostí na naše zákaznické oddělení je možné požádat o odstranění Vašeho uživatelského účtu a osobních údajů, které nejsou nezbytné pro další zpracování.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKY PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případech, ve kterých zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na e‑mailovou adresu info@360pizza.com. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží na Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.

Pokud podáte námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (např. z důvodů zasílání obchodních sdělení), nebudeme nadále Vaše údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

PRÁVO NA OMEZENÍ PRÁCE S OSOBNÍMI ÚDAJI

Máte právo požadovat, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich vymazání, tedy abychom s nimi přestali nakládat:

  • Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
  • Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy, namísto o vymazání, požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@360pizza.com o omezení jejich použití.
  • Pokud Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete potřebovat pro uplatnění Vašich práv.
  • Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

PRÁVO BÝT ZAPOMENUT (PRÁVO NA VYMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

V PŘÍPADĚ, ŽE ZJISTÍTE, ŽE ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE:

přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali,
pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků, a/nebo
neoprávněně, máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu od Vašeho oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@360.com takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje však nemůžeme vymazat ani na Vaši žádost, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

PRÁVO NA POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ VE STROJOVĚ ČITELNÉ FORMĚ

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@360pizza.com požádáte, abychom Vám poskytli námi zpracovávané Vaše osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. ve formátu *.xls, *.csv, nebo v obdobném formátu). Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, Vaší žádosti samozřejmě vyhovíme.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST U ÚŘADU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že podle Vašeho názoru neplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, obraťte se prosím nejprve přímo na nás. Pokud by Vám snad ani naši kolegové nedokázali pomoci, máte samozřejmě právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese sídla úřadu na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.